Akkrediteret
uden anmærkninger

Kvalitet er en æressag

Akkreditering er en betegnelse for en evalueringsmetode, der skal sikre, at hospitaler lever op til nogle kvalitetsstandarder. Den højeste akkreditering er Den Danske Kvalitetsmodel. Standarderne er blevet til i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. Den rummer i alt 104 standarder og ca. 450 indikatorer. En akkreditering er din garanti for at hospitalet lever op til den samme kvalitet som på de allerbedste offentlige hospitaler, eller måske endnu bedre. Du kan læse mere om akkreditering på ikas.dk.
Adeas har været akkrediteret siden 2010 vurderet ud fra standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Vi havde besøg af to surveyors og en observatør fra IKAS. De gennemgik nøje alle arbejdsrutiner og al dokumentation på patientforløb og monitorering af kvaliteten på hospitalet.

Formålet med besøget var, at:

Vurdere standardopfyldelse i relation til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel sikrer, at patientsikkerheden og kvaliteten i patientforløbet for den enkelte patient, er det bærende princip hos Adeas. Resultatet blev, at Adeas blev indstillet til akkreditering uden bemærkninger, hvilket er den højeste anerkendelse et hospital kan få for sine patientforløb og tilgang til kvalitetsudvikling.

Surveyteamet nævnte en række områder, som Adeas kan være særligt stolt af:
• Vores åbenhed, ærlighed, tolerance og engagement
• Professionel og moden kvalitetsorganisation
• Velfungerende kvalitetspolitik
• Kvalitetsudviklingsprocessen
• Fokus på patientsikkerhed og høj kvalitet
• Risikodatabase
• Omsorgen for patienterne
• Den relationelle kontakt til patienterne
• Måden, hvorpå vi arbejder med brugerinvolvering er forbilledlig
• Maden af høj kvalitet – og velsmagende
• Stor og god indsats på hygiejneområdet
• Adeas var et af de første hospitaler, som bliver vurderet efter den
Danske Kvalitetsmodel. Vi er stolte over det flotte resultat, som
vi arbejder højt på. Et resultat som vi gentog igen i december
2013 uden anmærkninger. Vi glæder os til at fortsætte med at
skabe de bedste rammer, den højeste kvalitet og den største
patientsikkerhed for vores patienter.

Kontrol af behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn med alle behandlingssteder i Danmark. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør tilsynsparportene på deres hjemmeside, som en del af deres kontrol af behandlingsteder.

Hos Adeas er sikkerheden i højsædet Hos Adeas betyder sikkerhed alt. Derfor er det altid er speciallægen selv, der foretager forundersøgelsen. Nyopererede patienter overvåges af specialuddannede opvågningssygeplejersker.

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet.

DDKM skal:
• sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser
• skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
• forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

Den Danske Kvalitetsmodel skal via målsætninger for god kvalitet i både enkeltydelser og overgange
• fremme samarbejde mellem sektorerne
• skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
• skabe løbende kvalitetsudvikling
• inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige
praksis
• dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet
• sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer
• gøre sundhedsvæsenet bedre – hele tiden
• forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer

Adeas er akkreditet uden anmærkninger

Tilsynsrapport –
ortopædkirurgi

Vil du læse vores seneste tilsynsrapport?

Læs mere >

Tilsynsrapport –
mave/tarm kirurgi

Vil du læse vores seneste tilsynsrapport?

Læs mere >

DDKM

Akkreditering

Din sikkerhed for den højeste standard

Læs mere >