Kvalitet
og patienttilfredshed

Patienttilfredshed

Privathospitalet Adeas foretager flere gange årligt undersøgelse af patienttilfredsheden på vore to hospitaler. Resultaterne er meget flotte, patienterne scorer i gennemsnit 4,75 på en skala fra 1-5. Herved får vi vigtig viden om vore patienters oplevelser, som hjælper os til at forbedre vores service.

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelse (LUP)

Hvert år laves en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på private og offentlige sygehuse. Den dækker alle offentlige patienter inkl. dem, som er kommet på et privathospital via det udvidede frie sygehusvalg.
Læs mere om resultaterne fra LUP

Akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet.
DDKM skal:

 • Sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser
 • Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
 • Forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

Den Danske Kvalitetsmodel skal via målsætninger for god kvalitet i både enkeltydelser og overgange

 • Fremme samarbejde mellem sektorerne
 • Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
 • Skabe løbende kvalitetsudvikling
 • Inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige
  praksis
 • Dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet
 • Sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer
 • Gøre sundhedsvæsenet bedre – hele tiden
 • Forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer

Privathospitalet Adeas har arbejdet med akkreditering siden 2010.

Seneste survey fandt sted april 2021. Survey teamets sammenfattende konklusion:

”Der har været survey på Adeas Privathospitaler. Matriklerne Skodsborg Strandvej 125, 3. 2942 Skodsborg og Adeas Parken, Øster Alle 42, 3. sal, 2100 København Ø er besøgt.

Overordnet et meget velfungerende hospital, der har magtet at indarbejde version 2 af DDKM´s akkrediteringsstandarder samtidig med udvidelse af både fysisk og behandlingsmæssig kapacitet til mere end det dobbelte. Man er stadig i fuld gang med at få etableret sig i de nye lokaliteter i Parken. De få mangler der findes ved surveyet, kan ses som det, man ikke nåede at få på plads inden Survey. Med den dedikation og arbejdsmoral vi oplevede under besøget, er vi ikke i tvivl om, at manglerne vil blive udbedret i løbet af kort tid.”

Akkreditering

Din sikkerhed for den højeste standard

Læs mere >

Kontrol af behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle behandlingssteder i Danmark. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør tilsynsrapporterne på deres hjemmeside, som en del af deres kontrol af behandlingssteder.

Vil du læse vores seneste tilstandsrapport?

Læs mere >

Tilsynsrapport –
ortopædkirurgi

Vil du læse vores seneste tilsynsrapport?

Læs mere >

Tilsynsrapport –
mave- tarmkirurgi

Vil du læse vores seneste tilsynsrapport?

Læs mere >

Landsdækkende kliniske databaser

Privathospitalet Adeas medvirker til udvikling af kvaliteten i behandlingen. Vi indrapporterer data til nedenstående nationale kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP)

Patientrettigheder

Vi hjælper dig med at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem.
På sundhed.dk kan du få et overblik over regler og rettigheder i forbindelse frit og udvidet frit sygehusvalg for patienter der:

 • Er henvist til en diagnostisk undersøgelse og / eller behandling på et offentligt sygehus
 • Har fået udsat eller aflyst deres operation
 • Er henvist til psykiatrisk undersøgelse og / eller behandling

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Privathospitalet Adeas på telefon 88 77 40 00, hvis der er spørgsmål, som vi kan hjælpe med.

Hjælp os med at lære, hvis noget går galt

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD).
Hvis du som patient oplever utilsigtede hændelse kan du hente information her. 

Klager

Du er altid velkommen til at kontakte os og tale med en læge, hvis du har spørgsmål til din behandling eller dit behandlingsforløb.
Ønsker du at klage over den faglige behandling, tilsidesættelse af dine patientrettigheder eller klage over Patienterstatningens afgørelse om erstatning kan du læse mere herom på
Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på hele tiden at kunne tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb.

Eventuelle klager over dit forløb på Privathospitalet Adeas beder vi dig venligst fremsende direkte til Privathospitalet Adeas. Du kan benytte dig af formularen ”Skriv til os” på vores hjemmeside.

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital – en ordning, som Privathospitalet Adeas bidrager til via forsikring. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.
Du kan læse mere på Patienterstatningens hjemmeside.

Søg om erstatning